Better everyday
"We willen elke dag beter doen voor onze mensen, klanten, leveranciers en voor onze planeet, en tegelijkertijd winstgevend blijven. Dat doen we niet van de ene op de andere dag; duurzamer worden gaat stap voor stap. Beetje bij beetje. We stellen onszelf en de mensen om ons heen dan ook de vraag: 'Welke stap zet jij vandaag?'"

Verantwoord ondernemen

Onze producten liggen door heel Europa bij de meest uiteenlopende retailers, supermarkten en shops. Dit brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee: zorgen dat al onze producten onder de juiste omstandigheden door de juiste mensen en de juiste toeleveranciers volgens de geldende kwaliteitsnormen worden geproduceerd. Met oog voor zowel de makers van onze producten, de eindconsument als het milieu.

Wij werken enkel samen met leveranciers en partners die bereid zijn te voldoen aan onze Code of Conduct en de initiatieven die wij ondersteunen. Onze Code of Conduct beschrijft onze standaarden die wij als essentieel beschouwen in onze partnerships met toeleveranciers en die we door de gehele supply chain terug willen zien. Al onze leveranciers hebben onze Code of Conduct getekend waarmee ze een commitment af hebben gelegd om aan deze standaarden te (blijven) voldoen.

Binnen onze bedrijfsstrategie heeft duurzaam ondernemen een belangrijke plek. Niet alleen weten we waar onze producten worden gemaakt en onder welke omstandigheden, onze productie-eenheden worden ook gecontroleerd middels audits om te kijken of de producenten zich houden aan onze gedragscode en de uitvoering hiervan.

We erkennen dat er voldoende zaken zijn die we niet alleen kunnen oplossen en we geloven dat samenwerking ‘key’ is om veranderingen teweeg te brengen. Daarom zijn wij al jaren participant in het Amfori Business Social Compliance Initiative BSCI en heeft HVEG in 2014 tevens het Bangladesh Veiligheidsakkoord ondertekend, een initiatief dat als doelstelling heeft de arbeidsomstandigheden voor de werknemers in confectiefabrieken veiliger te maken op het gebied van elektriciteit, bouw- en brandveiligheid. Door lid te zijn van The Leather Working Group dragen we bij aan het behouden van een milieubeheerprotocol dat specifiek is bedoeld voor de leerindustrie.

verantwoord ondernemen

Onze thema’s

Duurzaam ondernemen zit in ons DNA. Binnen de HVEG Fashion Group is duurzaamheid dan ook volledig geïntegreerd in het beleid- en besluitvormingsproces. Wij vragen ons continue af hoe we onze productieketens kunnen verbeteren en hebben regelmatig overleg over welke stappen er al gezet zijn en welke nog genomen moeten worden.

Om passende antwoorden te formuleren op grote maatschappelijke fenomenen en de belangrijkste sociale thema’s waarop we als organisatie impact op hebben, hebben we onze MVO-strategie in lijn gebracht met de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de Verenigde Naties. Deze moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

Binnen het kader van deze duurzaamheidsagenda hebben we vijf hoofdthema’s geselecteerd waarop wij als organisatie denken de meeste invloed hebben.

Waterschaarste treft meer dan 40% van de wereldbevolking en dit percentage zal in de toekomst naar verwachting verder stijgen. Overstromingen en gebrek aan een goed afvalwaterbeheer belemmeren de sociaal-economische ontwikkelingen van een land. Doel 6 gaat over hoe we miljarden mensen toegang bieden tot schoon water en elementaire sanitaire voorzieningen.

We hebben deze SDG op de volgende manieren opgenomen in onze MVO-strategie:

  • Als onderdeel van ons commitment aan het Zero Discharge of Hazardous Chemicals initiatief, houden we de kwaliteit van het afvalwater van de fabrieken van onze leveranciers nauwlettend in het oog om de kwaliteit van het geloosde water in de toeleveringsketen te verbeteren en potentiële problemen te identificeren.
  • We werken samen met onze toeleveringsketen om bepaalde chemicaliën die als gevaarlijk worden beschouwd geleidelijk af te bouwen en ze te vervangen door alternatieven. Daarnaast treffen we met onze fabrieken passende maatregelen voor de preventie- en bestrijding van verontreiniging door de lozing van industriële stoffen in lucht, water en bodem te voorkomen.

Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie waren in 2015 meer dan 204 miljoen mensen werkloos. Hoewel de wereldeconomie zich blijft herstellen, zien we een langzamere groei, toenemende ongelijkheden en niet genoeg banen om de groeiende beroepsbevolking bij te houden.Doelstelling 8 roept op tot meer banen die niet alleen een fatsoenlijk loon opleveren, maar ook de economie stimuleren en gelijke kansen voor mannen en vrouwen bieden, terwijl het milieu wordt beschermd. De kledingindustrie speelt een belangrijke rol bij het bieden van hoogwaardige banen die de ontwikkeling stimuleren.

We hebben deze SDG op de volgende manieren opgenomen in onze MVO-strategie:

  • Wij geloven dat veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden de norm moeten zijn voor alle kledingarbeiders. Daarom werken we samen met onze leveranciers om te zorgen voor arbeidsrechten, veilige en eerlijke werkomstandigheden en om te voldoen aan een reeks sociale normen, in overeenstemming met internationaal erkende conventies. Voor dit doel voeren we sociale audits uit. Deze audits worden uitgevoerd volgens de methodologie van de internationaal erkende organisatie Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative). Daarnaast hebben we het Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh ondertekend om ervoor te zorgen dat werknemers in onze toeleveringsketen niet worden bedreigd door brand, achteruitgang van gebouwen of soortgelijke problemen.
  • We werken samen met onze leveranciers om ze te helpen bij de problemen waarmee ze geconfronteerd worden op het gebied van duurzaamheid door middel van praktijkgerichte kennisoverdracht. Door eigenaar te worden van hun leerproces kunnen ze capaciteit opbouwen en stap voor stap de regie overnemen.

We moeten onze ecologische voetafdruk dringend verkleinen door de manier waarop we goederen en hulpbronnen produceren en door onze gewoonten te veranderen. Doel 12 richt zich op duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen, het tegengaan van voedselafval en -verspilling, het beperken van afvalproductie via preventie en hergebruik, een verantwoord beheer van afvalstoffen en het terugdringen van verontreiniging. Het gaat om meer (en beter) doen met minder.

We hebben deze SDG opgenomen in onze MVO-strategie op de volgende manieren:

  • We ondersteunen het Zero Discharge of Hazardous Chemicals Initiative (ZDHC) initiatief en werken actief samen met onze leveranciers om gevaarlijke chemicaliën uit onze toeleveringsketen te elimineren.
  • We concentreren ons op het verminderen van de hoeveelheid niet-hernieuwbaar materiaal in onze producten, het verminderen van onze verpakkingsratio’s en het onderzoeken van mogelijkheden voor producthergebruik en recycling.

We verliezen jaarlijks 13 miljoen hectare bos, terwijl de landaantasting zorgt voor woestijnvorming van 3,6 miljard hectare aan land. Sinds 2015 worden wereldwijd meer dan 23.000 soorten planten, schimmels en dieren met uitsterven bedreigd; de lijst van soorten onder internationale bescherming blijft groeien. Doel 15 vraagt ​​ons om duurzaam gebruik van terrestrische ecosystemen te beschermen, te herstellen en te bevorderen, bossen duurzaam te beheren, woestijnvorming tegen te gaan, achteruitgang van land en biodiversiteit te stoppen.

We hebben deze SDG opgenomen in MVO-strategie op de volgende manieren:

  • We werken nauw samen met onze klanten en leveranciers om duurzamere grondstoffen te kopen, zodat we onze koolstof-, water- en afvalvoetafdruk kunnen verkleinen, het gebruik van chemicaliën en pesticiden kunnen beperken, ontbossing kunnen voorkomen en vers water en biodiversiteit kunnen beschermen.
  • Onze leveranciers moeten voldoen aan de vereisten van onze RSL lijst met verboden en gelimiteerde stoffen die jaarlijks wordt bijgewerkt.

Partnerschap om de doelen te bereiken. 

Internationale samenwerking is nodig om de capaciteit en middelen te versterken om de duurzame ontwikkelingsagenda uit te voeren. Het realiseren van de doelen vereist samenhangend beleid, een coöperatieve omgeving en het aangaan van nieuwe mondiale partnerschappen.

Dit geldt ook voor ons bij HVEG Fashion Group. Door samen te werken met al onze stakeholders kunnen we een verandering te weeg brengen.